Rubrika: Účetnictví

Účetní závěrka

Závěrka je konečným obdobím účetnictví a představuje sestavení účetních výkazů. Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty. Povinnost účetní závěrky a druhy závěrek...

Účetní uzávěrka

Uzávěrka-spočívá v uzavření účtů a zjištění VH a vypočítání daně z příjmů. Závěrka- vyhotovení účetních výkazů. Ze zákona o účetnictví vyplývá podnikatelským subjektům povinnost sestavit roční účetní uzávěrku a závěrku. Tyto souhrnné informace charakterizují hospodářskou situaci...

Pasiva

Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: a)      z hlediska konkrétního druhu majetku, s nimž podnik hospodaří b)      z hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen Majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančním zdrojů...

Aktiva

Majetek a jeho členění: a)         Dlouhodobý = fixní = stálý: –    Hmotný –    Nehmotný –    Finanční b)      Oběžní = krátkodobý: –    Zásoby –    Finanční majetek –    Pohledávky + charakteristika DM 1        Nemění svoji...

Časové rozlišení

Základní pojmy náklad – spotřeba živé a zvěcnělé práce vyjádřená v penězích, vztahuje se k určitému výkonu výdaj – v užším smyslu představuje úbytek majetku bez vazby na konkrétní výkony, např. splátka bankovního úvěru z běžného účtu výnos...

Pohledávky

Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich dělení ve 3. účtové třídě se zobrazuje převážná část zúčtovacích vztahů podniku podstatou vzniku obchodních pohledávek je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu a okamžikem úhrady těchto výkonů pohledávka...

Cenné papíry

Představují finanční majetek, vyjadřující majetkový podíl nebo pohledávku k jejich emitentovi. Dělí se např.: <div „=““>1)    Podle jejich formy<div „=““>a)    listinné (materializované) – mají podobu reálné listiny, kde bývá vyznačena nominální hodnota<div „=““>b)    zaknihované (dematerializované)...

Finanční účty

Obsahuje aktivní i pasivní účty Aktivní účty a)      klasicky pojímané účty 211, 213 a 221 b)      účty pro zachycení cenných papírů, jejichž předpokladem je držení krátkodobé 251, 252, 253, 255 a 256 Pasivní účty 231,...

Náklady

Výdaje Výdaje vyjadřují v peněžní formě spotřebované výkony (peněžní vyjádření spotřeby ) (nakupované služby, spotřebované zásoby, opotřebení DM, mzdové náklady, pojistné, úroky, manka) výdaje jsou peněžní vyjádření úbytku majetku (zpravidla peněz) Náklady účtujeme v účtové třídě...

Účtová osnova, účtový rozvrh

Účtová osnova Druhy účtových osnov a jejich konstrukce Nástroj jednotného vedení UCE v republice Směrné účtové osnovy stanovuje ministerstvo financí ČR v prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví. Rozlišujeme tyto druhy účtových osnov: 1)    pro podnikatele...