Rubrika: Hotelnictví a turismus

Podnikání v hotelnictví a turismu a základní makroekonomické ukazatele

Makroekonomie • společenská věda, která se zabývá chováním ekonomiky (národní hospodářství) jako celek • zkoumá a hodnotí základní tendence ve vývoji národního hospodářství: ekonomický růst, pokles, vývoj – inflace nezaměstnanosti zahraničního obchodu Pro posouzení ekonomické...

Hospodářská politika státu a její vliv na podnikání v ČR

Hospodářská politika • Jsou cíle, nástroje a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomického života společnosti • Jsou 2 typy: 1. KEYNESIÁNSKÁ = zastává názor, že „neviditelná ruka trhu“ (tržní mechanismus = nabídka a poptávka) není schopna vyřešit...

Daňové povinnosti podniků v hotelnictví a turismu

Daňová soustava = soubor daní, které jsou příjmem do státního rozpočtu Daň = povinná platba, kterou platí domácnosti nebo firmy do státního rozpočtu ve stanovené výši ve stanoveném čase na základě předem stanovených daňových...

Finanční trh a podnik v hotelnictví a turismu

• trh se všemi formami peněz • umožňuje tok finančních prostředků v NH mezi jednotlivými ekonomickými subjekty • umožňuje střet nabídky (spořitelny, banky, investiční a podílové fondy, domácnosti) a poptávky (stát, podnikatelé, domácnosti) po penězích....

Bankovní systém

• Organizace, která má povolení provádět bankovní operace (poskytování úvěru, přijímání vkladů, ostatní služby bank) Bankovní systém • Souhrn všech bank ve státě a souhrn všech vazeb mezi nimi • Centrem ekonomiky, propojuje všechny ekonomické subjekty...

Platební styk podniku v hotelnictví a turismu

Hotovostní platební styk • uskutečňuje se s použitím peněz • o stavu a pohybu peněz se účtuje na syntetickém účtu 211-Pokladna • analytické účty jsou vedeny zvlášť na korunovou pokladnu a zvlášť na valutovou pokladnu (vede...

Založení podniku

Živnost = je soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Splňuje-li podnikatel tyto podmínky, musí se: Přihlásit na živnostenském úřadě Ohlásit...

Podnik a podnikové činnosti

POTŘEBY = pocit nějakého nedostatku, které si člověk uvědomuje • snaha uspokojit potřeby je základem všech činností (v ekonomice je nazýváme hospodaření) • teorie motivace – Abraham Maslow  Rozdělil potřeby podle váhy, kterou mají pro...

Metodické prvky účetnictví

• Ekonomický obor, který se zabývá sběrem, záznamem, hodnocením a sdělováním ekonomických informací • Ucelená soustava záznamu o hospodářských operacích v účetních jednotkách (podnicích). Jeho úkolem je věrně zobrazovat ekonomickou realitu účetní jednotky a poskytovat ekonomické...