Rubrika: Pedagogika

Etopedie

Etopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací obtížně vychovatelných jedinců. Zabývá se také problematikou závislostí, odchylek a úchylek. Původně byla etopedie součástí psychopedi, ale v roce 1969 byla utvořena jako samostatný obor....

Logopedie

Logopedie pochází z řeckého logos = slovo paidea = výchova Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami řeči a komunikace. Mezi základní pojmy, se kterými se v logopedii setkáváme...

Optopedie

Z lat. Optos = zrak Optopedie je speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami zraku. Cílem je začlenit handicapované do běžné společnosti s využitím kompenzačních pomůcek. Dříve se tento obor nazýval tyflopedie...

Osobnost učitele a vychovatele

Termínem učitel se označuje člověk, který vzdělává a vychovává děti, mládež nebo dospělé. Má za úkol pečovat o tělesný, rozumový a citový vývoj člověka. Prvními přirozenými učiteli jsou rodiče. např. ve Spartě byla tvrdá výchova. Po...

Pedagogika jako věda

Pedagogika je věda, která zkoumá výchovný proces jako jeden z nejvýznamnějších jevů, zkoumá výchovu jako záměrnou činnost, která jedince formuje, zkoumá vývoj výchovy, vzdělávací proces, jeho principy, metody a organizační formy. Pedagogika je úzce spjata...

Psychopedie

Psychopedie Psychopedie je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem. Psychopedie spolupracuje s obecnou pedagogikou, biologií, psychologií, neurologií, pediatrií, sociologií a filozofií. Všechny handicapy z oblasti psychopedie jsou spojeny s nižším...

Speciálně pedagogická diagnostika

Je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Mezi základní pojmy patří: Diagnostika – je proces, kterým poznáváme charakter, vztahy a problémy daného jedince Diagnóza – závěr, který uděláme na základě diagnostiky...

Speciální pedagogika – obecně

Speciální pedagogika vznikla ve 2.pol. 20.st. Zabývá se výchovou, vzděláváním a integrací handicapovaných. Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou...

Surdopedie

Z lat. Slova surdus = hluchý či hloupý paidea = výchova Surdopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami sluchu. Cílem surdopedie je komplexní péče o sluchově postižené a zapojení...

Zákony učení, druhy a učení předškolních dětí

ZÁKONY UČENÍ Jedním ze zákonů učení je tzv. transfer. Jde o případ, kdy jedno učení ovlivňuje druhé učení. Formy transferu: pozitivní transfer – předchozí učení nám pozitivně ovlivňuje další učení negativní transfer – označuje se jako interference....