Rubrika: Obchodní akademie

Výrobní činitelé a hospodářská politika

Základní charakteristika výrobních činitelů (výrobních faktorů)   Práce cílevědomá lidská činnost, při níž lidé získávají statky a služby k uspokojování potřeb pracovní síla je schopnost člověka využívat fyzické a duševní vlastnosti cenou práce je mzda...

Podnikání právnických osob

K 1. 1. 2014 byl zrušen obchodní zákoník, který definoval podnikatele, podnikání právnických osob, obchodní společnosti… Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který obsahuje zákon o obchodních korporacích. Charakteristika obchodních...

Směnárenské služby

– poskytování směnárenských služeb je upraveno devízovým zákonem a na něj navazujícími předpisy vydanými Ministerstvem financí ČR a ČNB – obchodem s devízovými hodnotami se rozumí koupě nebo prodej devízových hodnot provedené na vlastní...

Reklama, publicita

Reklama:   – Reklamou rozumíme placenou formu neosobní masové komunikace – Cílem je informování spotřebitelů a ovlivňování jejich kupního chování – Zaměřuje se na různé cílové skupiny – Působí celoplošně nebo jen v určité oblasti...

Plánování

– Je činnost při které se:   – Vymezují cíle (hlavní a vedlejší) – Vymezují prostředky potřebné k dosažení cílů – Stanovují podmínky, ze kterých lze cílů dosáhnout – Vybírají nejvhodnější cesty k dosažení cílů   –...

Nezaměstnanost

– Vzniká, pokud nabídka pracovní síly převyšuje poptávku po pracovní síle, z toho vyplívá, že část pracovní síly zůstává nevyužitá – Nezaměstnanost můžeme sledovat z pohledu jednotlivce i společnosti – Z pohledu makroekonomického dělíme nezaměstnanost na: 1)...

Majetek podniku

Obsah Teoretická část. 1 1.1.       Majetek podniku. 1 1.1.1.           Dlouhodobý majetek. 1 1.1.1.2 Oceňování dlouhodobého majetku. 3 1.1.1.3 Odepisování dlouhodobého majetku. 4 1.1.1.4 Evidence dlouhodobého majetku. 5 1.1.1.5 Inventarizace majetku. 5 1.1.2.           Oběžný majetek....

Automobil v podnikání

– S podnikatelskými aktivitami je spojena přeprava osob, zboží, výrobků …, která je zajištěna motorovými vozidly a přípojnými vozidly.   – K této přepravě jsou využívaná vozidla, která jsou zahrnuta:  – V obchodním majetku – Vozidla najatá...

Hospodářská politika státu

Národní hospodářství   – Rozumíme veškerou hospodářskou činnost na území státu, která je prováděna podnikatelskými subjekty a občany – Lze ji vymezit jako souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření v mikro a makro ekonomické...

Kalkulace

Kalkulace Vlastních nákladů   – Kalkulace vlastních nákladů je propočet vlastních nákladů na kalkulační jednici – Kalkulační jednicí může být např. 1 kus, litr, metr, kilo – Je nezbytná pro vyčíslení budoucí minimální ceny...