Rubrika: Obchodní akademie

Financování podniku

– Dělení financí: 1) Z hlediska veřejných financí: – Finance státních institucí – Finance místní – Ústřední fondy – Jsou kryty z peněz daňových poplatníků   2) Z hlediska soukromých financí:          – Finance firem soukromého sektoru –...

Právní stránka obchodních vztahů

Obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řeší občanský zákoník.   Kupní smlouva V praxi nejpoužívanější Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci. Kupující...

Evidence majetku, inventarizace

Evidence dlouhodobého majetku   – V dlouhodobém majetku má firma vloženo mnoho peněz a majetek slouží firmě mnoho let.   – Evidence majetku slouží pro: – Kontrolu majetku – Odepisování – Pro získání úvěru –...

Centrální banka

– Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu – Do roku 1990 byl u nás jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem – V roce 1990 vznikl dvouúrovňový bankovní systém :   – 1. Úroveň tvoří...

Dlouhodobý majetek

 Dlouhodobý majetek je:   Majetek, který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává a jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici.   DM podnik pořizuje za určitou vstupní cenu, nejčastěji ji nazýváme pořizovací cena...

Cena – Vše o ceně

– Je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodaný výrobek či službu – Je to jediná část mark. mixu, která přináší podniku nějaký úžitek – tržby – Určuje, co podnik ze své činnosti...

Dlouhodobý majetek

1) Hmotný: – Pořizovací cena větší než 40 000 Kč – Doba používání delší než jeden rok – Odepisuje se – Způsoby pořízení: – Nákupem – Převodem z osobního majetku – Darování – Leasing – Vlastní...

Další formy stimulačního mixu

Podpora prodeje   – Zahrnuje aktivity stimulující prostřednictvím dodatečných podnětů prodeje výrobku a služeb – Zaměřuje se na: – Jednotlivé distribuční články – konečného spotřebitele – Pokouší se sdělit určité informace o výrobku a...

Organizování

– Zajišťuje dosažení stanovených cílů pomocí specializace, koordinace prací, lidí, vymezení pravomocí a odpovědností lidí – Výsledkem je organizační struktura   – Pojmy: 1) Specializace: – Vyplívá z dělby práce – Zaměřuje se na určitou...

Dokonalá a nedokonalá konkurence, monopoly

1) Dokonalá konkurence: – Velké množství malých výrobců, kteří nedokáží svým chováním ovlivnit vyšší tržní ceny – Výrobci vyrábějí stejnorodý produkt, snadno na trh vstup. a vystup. – Tržní cena vzniká vyrovnáním celkové nabídky...