Rubrika: Zeměpis

Andské státy

Venezuela ( Caracas ), Kolumbie ( Bogota ), Ekvador ( Qiuto ), Peru ( Lima ), Chile ( Santiago ), Bolívie ( La Paz ) Andské státy Sdílet: Venezuela ( Caracas ), Kolumbie ( Bogota...

Arabský svět

Arabský svět – geografická charakteristika S Afriky a JZ Asie se zaměřením na politické poměry v regionu Arabský svět: Od Senegalu po Pákistán Na první pohled homogenní oblast. Jihozápadní Asie: – Afghánistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Írán, Jemen, Jordánsko,...

Atmosféra

Atmosféra představuje plynný obal Země a tento plyn se též označuje jako vzduch. Její vliv se projevuje zejména kvalitativními (rozptyl) a kvantitativními (pohlcování) změnami slunečního záření, přenosem vláhy, na většinu složek fyzickogeografické sféry působí...

Biosféra

· oživená část zemské kůry (oživená část atmosféry, pedosféry a hydrosféry) Dělení: zoogeografie = fauna fytogeografie = flora Fauna a flora má vliv na: vzhled krajiny, vodu, půdu, zvětrávání koř. systémů, hnojení Biocenóza =...

ČR – fyzickogeografické podmínky

Geologické éry: PREKAMBRIUM Prahory – Utvářela se prvotní zemská kůra a jádra kontinentů – sedimentace, vulkanismus. Probíhala předkadomská vrásnění provázená vulkanismem a přeměnou hornin. (Českomoravská vrchovina) Starohory – Většinu území zaplavilo moře, ve kterém se ukládaly vrstvy...

Česká republika – obyvatelstvo

Počet obyvatel (2004): 10 246 178Oby­vatelstvo: 10.3 mil. Hustota zalidnění: 130 obyv./km2 Věkové složení: 0–14 r. 16,09%, 15–64 r. 69,99%, nad 65 r. 13,92% Urbanizace: 74,5% Administrativní členění: 14 krajů (Karlovarský, Severočeský, Liberecký, Hradecký, Pardubický, Vysočina, Jihočeský, Plzeňský, Středočeský, Praha, Ostravský,...

Čína

Je to socialistický stát ve V a Stř. Asii při pobřeží Žlutého, Východočínského a Jihočínského moře. Za svoji oficiální součást považuje Taiwan, Hongkong (od 1.7.1997) a Macao ( 1.1.1999). Oficiální název – od 1949 Čínská lidově demokratická...

Geografie dopravy a terciální sféry

Lidská činnost, která zajišťuje přepravu lidí, zvířat, informací, energie, nákladu. Umožňuje propojení jednotlivých hospodářských sfér. Mezinárodní dělba práce. Dopravní cesta – trasa, po které probíhá doprava, spojuje dva koncové body, dopravní linka – cesta, na které...

Geografie obyvatelstva

Obyvatelstvo je hlavní složkou socioekonomické sféry.Jednotlivé slžky této sféry-obyvatelstvo,sí­dla,zemědělství,prů­mysl,doprava,služ­by a cestovní ruch jsou objektem studie vědních oborů socioekonomické geografie. Obyvatelstvo se rozděluje podle rázu hospodářské činnosti do čtyř sektorů: Primární-činnosti spojené se získáváním základních...

Glóbus a mapa

Mapa vzniká zobrazením zemského povrchu do roviny.S její pomocí můžeme lépe pochopit vzájemné vztahy mezi objekty nebo jevy na povrchu Země. Měřítko mapy Mapa zobrazuje zemský povrch ve zmenšené podobě.Toto zmenšení vyjadřujeme určitým poměrem,který nazýváme měřítko...