Rubrika: Základy společenských věd

Test OSN

Charakterizujte východiska realistického přístupu k analýze mezinárodních vztahů; nastiňte jeho vývoj, posuďte jeho relevanci v současných debatách v oboru. Funkce a pravomoci Rady bezpečnosti OSN. Mezinárodní systém; současné rysy jeho vývoje a jejich důsledky Chudoba a nedostatečný...

Dědické právo

je to tradiční pojem ve všech právních systémech staré jako právo samo · Proč existuje dědické právo? Účel: rozdělení našeho majetku po smrti podle určitého pravidla aby majetek zůstal v rodině a nepropadl státu dědictví...

Komunikace

komunikace – jedná se o společenský proces, proto užíváme termínu sociální komunikace; jde vzájemné sdělování (formou dialogu, v některých oborech se užívá pojmu tok informací) představuje sdělování a přijímání informací v sociálním chování a v sociálních vztazích probíhá jak...

Občanské právo

Pojem a prameny občanského práva: Souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy tvořící předmětobčanského zejména na majetkové vztahy fyzických a právnických osob a státu, dále právní vztahy vyplívající z práva na ochranu osobnosti. Předmět úpravy tvoří...

Osobnost a vývoj osobnosti

ontogenetická psychologie – zabývá se psychickým vývojem jedince a základními biologickými mezníky jeho života (početí a smrt) Osobnost a vývoj osobnosti Sdílet: ontogenetická psychologie – zabývá se psychickým vývojem jedince a základními biologickými mezníky jeho života (početí...

Problematika poruch intelektu a chování

Psychopedie obor speciální pedagogiky zabývají se výchovou jedinců postižených duševně, mentálně (jde o postižení intelektu – rozumová) porucha = psychická, mentální retardace retardace = zpoždění, zpomalení postižení souvisí s také jiným postižením (představivost, paměť, emociálně, citově, vlastnosti...

Pracovní právo

souhrn právních norem upravující vztahy související s výkonem práce(pracovní poměr, dovolené, mzdy, odpovědnost za škodu, ochrany zdraví. Hlavní prameny práva –ústava ČR listina základních práv a svobod zákoník práce Pracovně právní vztahy-vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli...

Psychologie

předmět, funkce, využití v praxi, psychologické disciplíny, směry psyché = z řeč. duše logos = z řeč. rozum původně byla součástí filosofie za jejího zakladatele považován Aristoteles (spis „O duši“) 1879 – oddělila se od filosofie zakladatelem Wilhelm Wundt empirická...

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti se zabývá charakteristikou člověka. Jedinec, člověk, osobnost – v běžné řeči vcelku stejný význam , ale jsou to zároveň i psychologic­ké pojmy: jedinec – individuum určitého druhu člověk – individuum lidského druhu osobnost – souhrn, ucelenost, uspořádání psychických jevů...

Seberegulace osobnosti

Zátěžové situace zvýšené požadavky na jedince při ztížených podmínkách (smrt, úraz, rozvod…) působí na vývoj člověka mohou se týkat zdravotního stavu, časového tlaku, množství požadavků I/ Stres vnitřní stav, kdy se člověk cítí ohrožován...