Rubrika: Právo

Právní vztahy

– objasnění pojmu právní vztahy, účastníci právních vztahů Právní vztahy = vztahy, které jsou upraveny právními normami – na rozdíl od morálních poskytují právní jistotu, jsou právně vymahatelné a postihnutelné – obsahují tři základní...

Trestní právo

5. 1 Pojem, prameny a účel trestního práva Pojem, prameny a účel trestního práva Trestní právo je odvětvím veřejného práva Trestní právo je souhrn norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti...

Pracovní právo

4.1 Pojem a prameny pracovního práva Pojem Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících Hlavní prameny pracovního práva jsou: Listina základních práv a svobod Zákoník práce...

Ústavní právo

2.1 Ústavní právo a ústava obecně Ústavní právo Soubor právních norem upravujících nejdůležitější právní vztahy ve státě: Uspořádání státu Rozdělení a výkon státní moci Základní práva a svobody občanů Ústava Ústavní zákon a nejvyšší...

Právní úprava nepřímých daní

Daně ze spotřeby (nepřímé daně): daně všeobecné – DPH daně výběrové (selektivní) předmět daně je vymezen jen na některé komodity spotřební daně, ekologické daně   Spotřební daň Charakteristika historicky nejstarší daň, důležitý přínos pro...

Trestní právo

  Funkce trestního práva: zjistit trestný čin a pachatele, spravedlivě ho potrestat, toto rozhodnutí vykonat a předcházet a zamezovat trestné činnosti. Trestní právo procesní – odvětví práva, které upravuje postup orgánů činných v trestním...

Právní úprava daně z příjmů fyzických osob

Poplatníci rezident (tuzemec) FO s bydlištěm v ČR a pobývá zde alespoň 183 dní má neomezenou daňovou povinnost – (tzn. podléhá dani z příjmů v ČR svými celosvětovými příjmy) nerezident (cizozemec) podléhá dani z příjmů ze zdrojů na území...

Občanské právo

3.1 Pojem, zásady a prameny občanského práva Občanské právo (OP) je souhrn soukromoprávních ustanovení, upravujících osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti osob fyzických a právnických Deklarace práv člověka a občana byla...

Základní právní pojmy

1.1 Právo a stát Právo Soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské soužití Stát Organizační soustava lidské společnosti, která má: Ohraničené území Občany, obyvatele Řídící orgány (Parlament ČR, Vláda) Státní administrativní aparatura...

Právní úprava daně z příjmů právnických osob

Poplatník Dle účelu založení: podnikatelský subjekt nepodnikatelský subjekt Dle sídla, nebo místa vedení: daňový rezident – každá právnická osoba se sídlem nebo místem vedení na území ČR (má neomezenou daňovou povinnost) daňový nerezident –...