Rubrika: Psychologie

SPOLEČENSKÉ VĚDY

-Filosofie, Sociologie, Ekonomie, Politologie, Psychologie -skupina poměrně mladých věd (vyjma filosofie), jež se zabývají člověkem a jeho vztahem k okolí (krajní disciplíny těchto věd se téměř volně prolínají – např. politická sociologie, sociální psychologie)...

Patopsychologie a psychohygiena

–def: zkoumá nenormální jevy a poruchy psychiky –normalita: co je většinové, průměrné, uměle stanovené hranice (lze ji posouvat) určené tradicí -homosexualita: dříve sexuální úchylka -příčiny ps. poruch – biologická determinace – vrozené, dědičné – ...

Sociální psychologie

–def: zkoumá, jek člk myslí, cítí a jedná mezi ostatními lidmi -vliv společnosti na jedince -Zikmund Freud SOCIALIZACE -začleňování člka do společnosti –3 proudy – enkulturace – osvojení kulturních norem – internalizace – zvnitřnění...

Ontogenetická psychologie

-zabývá se vývojem člověka od prenatálního vývoje po smrt -dědičné a získané vady   Freudova vývojová teorie (pregenitální vývoj) 1) orální fáze -1. rok života -„sexualita“ – dráždění ústního otvoru (kojenec – erotogenní fáze)...

Psychologie osobnosti

– individuální vzorce prožívání a chování člověka – osobnost = souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů, atd. tvořící celistvou  strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka -důležitou roli hrají vlivy – získané X vrozené  ...

Projevy psychiky = Obecná psychologie

-obecně popisuje stavy, myšlení a prožívání člověka, co máme všichni společné   Procesy – krátkodobé, nejdynamičtější poznávací procesy názorné-člk nazírá na nějakou skutečnost, vnímání, představy,            (fantazie) – vnímání-základ veškerého poznávání -proces zachycující to, na...

Psychologie – základní pojmy, definice

psyché=duše, logos=nauka, řád, zákon definice: nauka o chování a prožívání člověka Platon, Aristoteles – 400 BC, spis ,,O duši“ – poprvé slovo duše, ,,Duše je vším, co jest.“ samostatná věda od 19. století zkoumá...

Vývoj osobnosti

Vývojová psychologie- LANGMAJER – psychologie dítěte PŘÍHODA– „ Ontogeneze lidské psychiky“ Ontogeneze- vývoj jedince Fylogeneze- vývoj společnosti   Proces socializace- proces zařazení do společnosti ( osvojení pravidel) Proces individualizace- uvědomování si sama sebe  ...