Rubrika: Filosofie

Antická filozofie

Řecká filozofie vznikla v 6. století př.n.l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efes). Filozofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filozofická antropologie). Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská...

Česká filozofie

nikdo z českých filosofů výrazně nepronikl do světové filosofie; snad pouze Komenský, Masaryk a Patočka měli v určité době vliv na vývoj evropského myšlení z druhé strany -mnoho evropských myslitelů se narodilo,popř. žilo v Čechách (Sigmund Freud, E....

Česká filosofie na přelomu19. století a 20. století

Situace v Čechách ? Bachův absolutismus ? reakce na revoluční léta 1848–49 (policejní sledování, cenzura) Filosofické myšlení se v Čechách tvořilo těžce. Na univerzitách se vyučovala německá filosofie. Za vlády Františka Josefa I. dochází k určitému uvolnění,...

Česká filosofie 20. století

před 2.SV po 2.SV ad 1) dělíme: pozitivismus (Krejčí, Král, Tvrdý) filosofie vycházející z křesťanství (protestantská a katolická pozice) strukturalismus femenologie ad b) protestantská pozice Emanuel RÁDL (1873–1942) byl profesorem na UK v Praze zpočátku se...

Filosofie v českých zemích

většina myslitelů, kteří zde budou uváděni, nebyla „profesionálními filosofy“ – byli to spíše reformátoři, politici, vědci a literáti filosofické myšlení v českém prostředí bylo prodchnuté určitými sociálními a politickými zájmy, vždy bylo spojeno s „praktickým životem“...

Helénistická filosofie a novoplatonismus

období helénismu – od konce 4.stol. př. Kr. do roku 529 po Kr., kdy byly uzavřeny antické filosofické školy rozsáhlé změny ve společnosti – rozpadá se říše Alexandra Velikého, ztrácejí se jistoty polis (obce) a jiné problémy přichází...

Immanuel Kant

německé osvícenství stejně jako v Anglii a Francii odráželo specifické národní rysy a historickou situaci bylo méně radikální než osvícenství francouzské, především ve vztahu k církvi filozofická literatura německého osvícenství se oproti francouzské vyznačuje určitou „suchou“ střízlivostí,...

Morální filozofie

Etika ako teorie mravnosti a morálky z řečtiny „ethos“ = mrav › teorie morálky předmětem etiky jsou mravní jevy, jejich vznik a vývoj v minulosti, současný stav a další vývojové tendence řeší především problém mravního dobra...

Německá klasická filozofie, zejm. filozofie činu, identity a něm.roman.

vrchol filozofie té doby v 18 a 19 století začíná Imanuelem Kantem dvě skupiny: 1. idealisté Goethe, Schiller, Herder, Schelling, Fichte, Hegel 2. materialisté Feurbach, Marx ad 1.IDEALISTÉ J.W.Goethe dvojdílná dramatická báseň Faust vychází ze Spinozy—panteismus řeší ontologické otázky...

Co je to filosofie? Počátky filosofie

filosofie – skládá se ze dvou řeckých slov – „filein“ = milovat a „sofie“ = moudrost (vědění jak žít – jak obstát v tomto světě) filosofie je především přemýšlením, které zahrnuje kladení otázek a hledání odpovědí na ně Důvody ke...