Rubrika: Knihovnictví

Dějiny knihoven a knihovnictví

PÍSMO (vznik před cca 5 000 lety) slouží k zaznamenávání myšlenek hlavní předpoklad ke vzniku knihy doklad projevu lidského ducha paleografie: věda, která se zabývá vznikem a vývojem písma a která pomáhá určovat stáří listin, posuzovat falzifikáty,…...

České knihovnictví v letech 1918 – 1989

První knihovnický zákon: vznik 22.7.1919 název: Zákon o veřejných knihovnách obecných každá obec musela mít vlastní knihovnu vycházelo se z anglo-americko-skandinávských vzorů měly být zdarma nebo za velmi malý registrační poplatek zákon vytvořil Ladislav Jan Živný...

České knihovnictví a knihovnické zákonodárství po roce 1989

Zákon č. 254/2001 sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb: je dosud platný dělí služby na: základní – musí poskytovat všechny knihovny jsou bezplatné MVS, MMVS, BIS (částečně), internet doplňkové – jsou placené...

Národní knihovna ČR a další významné informační instituce

Historický vývoj nejrozsáhlejší a nejstarší z veřejných knihoven u nás od 11. století sídlo v Pražském Klementinu v kapli sv. Klimenta Karel IV. daroval knihovně kodexy 16. století – v prostorách Klementina vybudována jezuitská kolej 1. polovina 17. století se UK dostává pod správu jezuitů;...

Informační služby

jedná se o cílevědomé a organizované zpřístupňovaní informací a informačních pramenů uživatelům cílem služeb je efektivně uspokojit jejich informační potřeby informační služby jsou služby zprostředkovatelské (zprostředkováváme informace uživateli) nejdůležitější je uživatel = využívá služeb knihovny...

Rešeršní služby

Začlenění rešeršních služeb do informačních služeb: je placená nadstandardní služba a neprovozuje ji každá knihovna rešeršní služby poskytují státní vědecké knihovny, odborné knihovny, okresní knihovny, BIS pracovníci, pracovníci rešeršních služeb, pracovníci informačních služeb knihovny mají...

Bibliograficko-informační služby

= konzultační služby = poradenská služba = referenční služba jsou součástí bibliografických služeb patří k adresným informačním službám poskytovaným uživatelům na požádání jsou základem individuální práce s uživateli a považují se za základní východisko pro všechny další...

Informační systémy

zahrnuje proces vytváření informací, jejich zpracovávání, zprostředkování a využívání = množina vzájemně spjatých prvků, která je ovlivňována a sama ovlivňuje okolí může být současně prvkem systému vyššího řádu a prvkem systému nižšího řádu svým fungováním systém...

Zdroje informací

Společenské vědy zkoumají zákonitosti společností a lidského vědomí způsobují přeměny společenských vztahů a kulturních podmínek lidského života patří sem filozofie, sociologie, psychologie, politologie, kulturologie (= věda o kultuře; různá vymezení kultury; jednotlivé přístupy k ní a její...

Mezinárodní spolupráce v knihovnictví

klášterní a univerzitní knihovny – půjčování rukopisů pro opis 18. st. – VFR – znárodnění knihoven – snaha o vytvoření národního bibliografického katalogu 19. st. – 1. knihovní zákon, v USA vzniká ALA a 1. knihovnická ško­la 1866 – Bernská úmluva = knihovny si budou vyměňovat informace 1877 –...