Rubrika: Čeština

Tvarosloví

Principy třídění slov na slovní druhy   tvarosloví (morfologie) = nauka o tvoření tvarů slov   Slovní zásobu lze třídit do skupin podle tří hledisek:   morfologické (tvaroslovné) ohebná – mění svůj tvar podle...

Jazyk a získávání informací, studium textu

rozšiřování lidského vědění – potřeba rychle získat informace pro studijní účely či praxi   Informace zpráva; její obsah, v ní obsažené údaje forma: ústní, článek, kniha, referát, signál   Informatika nauka o získávání, ukládání, zpřístupňování...

Publicistický styl

styl sdělovacích prostředků; z lat. publicius = veřejný rozmanitost žánrů, obsahu, náplně   Publicistika: projevy písemné (tisk) projevy mluvené (rozhlas,televize,film)   Požadavky: aktuálnost působivost obecná přístupnost přesvědčivost   Funkce: informační poučná, vzdělávací přesvědčovací zábavná  ...

Typy slovníků, Přehled českého slovníkářství

slovníky – podávají ucelený souhrn slov určitého jazyka, z určité oblasti slova (hesla) – řazena abecedně (i podle dalších písmen)   Překladové slovníky – převádějí slova z jednoho jazyku do jiného jazyku   Výkladové slovníky –...

Jazyková kultura

Jazyková správnost, vytříbenost, čistota, péče o jazyk, vliv masových médií   Jazyková kultura úroveň jazykového vyjádření uvědomělá a stálá péče společnosti o rozvoj spisovného jazyka, předmětem je jazyk spisovný kultivováním jazyka se zabývá jazykovědná...

Původ a vývoj češtiny

Hláskový a tvaroslovný vývoj češtiny, vývoj jazyka v souvislosti s rozvojem společnosti   6. století stěhování národů – vznik staroslověnštiny   9. století pronikání křesťanství – latina (ZE) + staroslověnština (1. spisovný slovanský jazyk) Konstantin a...

Územní a sociální diferenciace češtiny

Nářečí, slang, argot, profesní mluva   Nespisovné útvary jazyka: územní diferenciace sociální diferenciace   Územní diferenciace   Nadnářeční útvary (interdialekty) vznik postupným stíráním rozdílů mezi jednotlivými nářečími, zachovává jen jejich základní rysy společné pro...

Národní jazyk

Funkce národního jazyka, vývojové tendence současné spisovné češtiny   Národní jazyk souhrn výrazových prostředků jednoho národa nebo etnika spojené historickou, společenskou, kulturní a politickou sounáležitostí nástroj myšlení a dorozumění soustava společensky uznávaných, obecně přijatých...

Typologie jazyků

Izolační – typ bez koncovek (francouzština) Aglutinační – s řadou koncovek (maďarština) Flexivní – logický systém koncovek (čeština, latina) Vnitroflexivní – tvary se tvoří změnou hlásky v kmeni (arabština) Polysyntetický – mnoho složenin (němčina)   Indoevropské...

Funkční styly a slohotvorní činitelé

Slohotvorní činitelé každý jazykový projev vzniká za určitých konkrétních podmínek – vliv na jeho výstavbu slohotvorní (stylotvorní) činitelé – podmínky (okolnosti) jazykového projevu   objektivní činitelé (styly obecné platnosti) podmínky na autorovi nezávislé funkce...