Rubrika: Čeština

Souvětí souřadné

Poměry mezi větami hlavními   dvě a více vět hlavních, neomezený počet vět vedlejších spojeny spojovacím výrazem, nebo řazeny bez spojovacího výrazu před spojovacími výrazy vždy čárka. Čárka se nepíše před a, i, ani,...

Zvuková stránka jazykových projevů

Základní složky mluvení, slovní přízvuk, větný přízvuk, melodie   fonetika – nauka o tvoření  a obměňování hlásek fonologie – nauka o funkci jednotek schopných rozlišit významy slov (fonémy –hlásky, které jsou schopny rozlišit význam...

Výstavba textu

Vztahy mezi větami, členění textu, výstavba odstavce   Vztahy mezi větami   Mezi větami v souvětí jsou dva typy vztahů: přiřazovací (parataxe) věty jsou mluvnicky rovnoprávné (u dvou nezávislých hlavních vět n. mezi vedlejšími větami...

Věta jako jednotka komunikace

Druhy vět podle postoje mluvčího, aktuální členění výpovědi   Druhy vět podle postoje mluvčího mluvčí používá věty s určitým záměrem (postojem) – různé typy vět   Oznamovací vyjadřuje oznámení, prosté sdělení, tvrzení píšeme tečku, klesavá...

Souvětí podřadné

Věta hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších   Věta hlavní a vedlejší   věta hlavní – mluvnicky nezávisí na jiné větě věta vedlejší – závisí na jiné větě jako její větný člen   Mezi...

Mluvnická stavba věty jednoduché

Větné vztahy, větné členy   Větné vztahy vztahy mezi větnými členy   predikace (přisuzování) vztah mezi podmětovou a přísudkovou částí věty jen u vět dvojčlenných tvarová shoda v osobě a čísle determinace (určování) vztah mezi...

Syntax

Věta, výpověď, věta jednočlenná, dvojčlenná   Věta abstraktně míněná jazyková jednotka nezakotvená v komunikační situaci nejčastější forma slovního vyjádření myšlenky, výpovědi věta má stránku mluvnickou – je uspořádána jako určitá struktura, vnitřně organizovaná, mezi jejími...

Jazykověda a její disciplíny

Jazykověda (lingvistika)   nauka o jazyce a jeho užívání z lat. lingua=jazyk; rozebírá (analyzuje) a vysvětluje jazyk.   jazykověda popisná (synchronní) – zkoumá jazyk určitém období, nejčastěji v současnosti jazykověda historická (diachronní) – zkoumá...

Přehled vývoje české jazykovědy

Středověk: Mistr Jan Hus –          diakritický pravopis   Doba humanistická a českobratrská:   Beneš Optát,Petr Gzel, Václav Philomates: nejstarší Česká mluvnice (1533)   Jan Blahoslav Gramatika česká – odmítá řeč všedního života, o užívání...

Neohebné slovní druhy

Slova, která mohou být různými slovními druhy   Příslovce (adverbia)   vyjadřují bližší okolnosti dějů, stupeň vlastnosti a míru věci (dobře, brzy, zde, tam, politicky) plnovýznamový (význam věcný i gramatický) slovní druh většina příslovcí...