Rubrika: Čeština

Mluvnické kategorie jmen

Pád, číslo, rod, vývojové tendence v tvaroslovném systému jmen   Mluvnické kategorie jmen   u jmen (podstatná, přídavná, zájmena, ohebné číslovky) určujeme pád, číslo, rod, popř. životnost mluvnické kategorie přídavných jmen, zájmen, číslovek vyplývají ze...

Umělecký styl

= styl poezie, prózy a dramatu (beletrie). dílo je subjektivní, osobité, neopakovatelné   Funkce: citová estetická – vyvolá umělecký zážitek informační poznávací   Působí: na city na rozum – uspokojení z hlubšího poznání a prožitku...

Obohacování slovní zásoby

Tvoření slov, přejímání slov, změna slovního významu   Tvoření nových slov:   slovotvorba – tvoření slov derivologie – nauka o tvoření slov   Struktura slova: morfémy = nejmenší, dále nedělitelné části slova: kořen –...

Slohové rozvrstvení slovní zásoby

Spisovná a nespisovná slovní zásoba, slova slohově zabarvená   Spisovná a nespisovná slovní zásoba:   spisovná hovorová (koukat, holka) knižní (hvozd, chrabrý) odborná (termíny) básnické poetismy (luna, oř)   nespisovná obecná čeština nářečí profesní...

Nauka o slovní zásobě

Jednotky slovní zásoby, význam slova   Jednotky slovní zásoby   lexikologie zkoumá slovní zásobu – souhrn všech slov určitého jazyka čeština má okolo milionu slov jádrem slovní zásoby jsou nejčastěji používaná pojmenování, ostatní slovní...

Informační soustava

nauka o získávání, zpracování, ukládání a využívání informací   Jakým způsobem udělat bibliografický záznam:  příjmení, jméno autora: název knihy. místo a rok vydání. (Praha 1996.)   u více autorů děláme mezi nimi pomlčky nad...

Zásady spisovné výslovnosti, zvuková podoba věty  

Výslovnostní styl: zvlášť pečlivá výslovnost – umělecký přednes, slavnostní projevy základní výslovnost – rozhlas, televize, přednášky hovorová výslovnost – v soukromých projevech ledabylá nebo nespisovná   Výslovnost: Asimilace znělosti – změna výslovnosti hlásek – znělá,...

PODSTATNÁ JMÉNA

Podstatná jména jsou názvy : osob, zvířat, věcí a samostatných názvy dějů, vlastností a vztahů.   Druhy pod. jmen:   Hmotné: Konkrétní , Obecná a vlastní Konkrétní: Názvy osob, zvířat a věcí Obecná: označují...

Vztahy mezi větnými členy a větami

Parataxe (souřadnost) Parataktické, neboli souřadné, jsou takové větné členy nebo věty, které na sobě nejsou závislé a jsou schopny samostatné existence. Větné členy v parataktickém vztahu tvoří skladební skupinu. Jablka, hrušky a kdoule jsou malvice....

Jazyk a národ, obecné poučení o jazyce

čeština: prošla tisíciletým vývojem v souvislosti s vývojem národa jeden ze základních znaků národa (vedle společného území, hosp., pol. a kultur. podmínek) historický jev – vyvíjí se s vývojem společnosti a lidské činnosti (odráží vývoj společnosti) výraz...