Rubrika: Fyzika

Automatizace – Snímače

Ke každému srozumitelnému sdělení (informaci) potřebujeme fyzikální reprezentaci, tou je pro nás signál. Přiřazení konkrétní informace signálu se nazývá kódóvání. Zařízení na zjištění informace se nazývá snímač. Ten se skládá ze snímače signálu a...

Základní poznatky molekulové fyziky

Molekulová fyzika a termika – studují vlastnosti látek Termika (Termodynamika) se zabývá měřením teploty a tepla a tepelnými ději Molekulová fyzika se zabývá silami mezi částicemi a strukturou látek.   Vlastnosti látek pozorujeme: 1)...

Elektrický náboj a elektrování těles

Elektrické pole (Pole = prostor, kde působí určité síly: gravitační síly => gravitační pole, magnetické síly => magnetické pole…) Elektrické pole je prostor, ve kterém působí elektrické síly. Ke vzniku elektrického pole je nutná...

Elektromagnetické vlnění

  Elektromagnetické spektrum  – škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění podle vlnové délky (záření – kratší vlnové délky).   Elektromagnetické vlnění – má dvě navzájem neoddělitelné složky. Elektrickou charakterizuje vektor intenzity el....

Sluneční soustava a astrofyzika

Sluneční soustavu tvoří Slunce (99,866 % hmotnosti celé sluneční soustavy) a všechna tělesa v jeho gravitačním poli.– 9 planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto (mohou však existovat další) a měsíce těchto...

Vlnění, zvuk a akustika

Vlnění = jeden z nejrozšířeněj­ších jevů, který označuje šíření kmitů prostorem ( zvuk, světlo, rozhlasové či televizní vysílání).   dělení: Elektromagnetické (více v otázce 22) – energie, která se přenáší prostorem ve formě elektromagnetických vln...

Struktura, vlastnosti a změny skupenství pevných látek

Pevné látky a) krystalické – pravidelné uspořádání stavebních částic monokrystaly – mají pravidelné uspořádání v celém krystalu (NaCl, CaCO3, SiO2)   polykrystaly – obsahují nahodile uspořádaná zrna, která jsou uvnitř pravidelně uspořádána. (zemina, prach,...

Vznik a transformace, výkon a obvody střídavého proudu a napětí

Vznik střídavého proudu Elektrickou energii získáváme přeměnou z jiných forem energie v elektrárnách. Konečná přeměna na elektrickou energii se děje v alternátorech. – založeno na elektromagnetické indukci – střídavý proud se vyrábí v alternátoru, který se skládá...

Jaderná fyzika, energie, radioaktivita, stavba atomu

Jaderná elektrárna Jaderná elektrárna (atomová elektrárna, u nás Temelín a Dukovany) je zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. V principu se jedná o parní elektrárnu, kde se pára...