Rubrika: Fyzika

Elektrický proud, výroba a přenos el. energie

Elektrický proud (základy) Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s el. nábojem (= nosičů náboje) – elektronů, iontů atd.). Dohodnutý směr proudu (jinak také technický směr proudu) je směr pohybu proudu od kladného pólu...

Kinematika

Kinematika  = obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Opakem je dynamika, která se zabývá příčinami a nezkoumá samotný pohyb.   Hmotný bod      – je myšlený bodový objekt, který má...

Elektrický proud v kapalinách a plynech

Vedení el. proudu v kapalinách Většina kapalin v čistém stavu jsou izolanty   elektrolyt – sloučenina, která obsahuje volné ionty (např. NaCl), které se mohou pohybovat a vést el. proud (př. vodné roztoky kyselin, zásad...

Gravitační pole a centrální gravitační pole Země

Gravitační pole  Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla.     Newtonův gravitační zákon    Dva hmotné body o hmotnosti m1,...

Hydrostatika a proudění tekutin

Vztlaková síla v kapalinách a plynech – Tělesa ponořená do kapaliny jsou lehčí, než ve vzduchu – Nadlehčuje je vztlaková síla Fvz, směřující vzhůru, která je důsledkem hydrostatického tlaku kapaliny   Ponoříme-li do kapaliny kvádr,...

Ideální plyn a děje v plynech

Rychlost Rychlost, kterou se pohybují molekuly v plynu není stejná u všech molekul. Proto se musí najít taková rychlost, jakou by měly molekuly plynu o dané vnitřní energii, kdyby měly všechny stejnou rychlost.   Rychlost,...

Optika – zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje

Optické zobrazení je zobrazení předmětů vytvářením obrazů na základě zákonů optiky. Pomocí optické soustavy získáváme obrazy tím, že ke každému předmětu přiřadíme obraz díky zobrazovací soustavě, která je řízena buď zákonem odrazu, nebo zákonem...

Optika – odraz a lom světla

Optika = nauka o světle, zkoumá jeho podstatu, zákonitosti a jevy, které vznikají jeho šířením. optika: vlnová: potvrzuje vlnové vlastnosti světla paprsková: spočívá v zákonu lomu a odrazu, přímočaré šíření světla, optické soustavy: čočky,...

Magnetické pole

Magnetické pole  = prostor, ve kterém působí magnetické síly. Magnetické pole je neoddělitelnou součástí elektromagnetického pole. Je-li elektrická část elektromagnetického pole potlačena, vzniká stacionární magnetické pole –          jeho charakteristiky se s časem nemění –         ...

Mechanická práce, energie a výkon

Mechanická práce Pohybuje-li se těleso působením síly, koná se mechanická práce. Mechanická práce se koná, když se po podlaze tlačí bedna nebo táhne vozík, nebo když se zvedá nějaké těleso do výšky. Mechanická práce...