Rubrika: Základy společenských věd

Smyslové poruchy a poruchy řeči

Tyflopedie zabývá se výchovou a vzděláním jedinců zrakově postižených zrak umožňuje člověku orientovat se v prostředí v němž žije, porovnávat barvu, tvar, velikost, délku, hloubku, pohyb a klid v okolním světě zrakové vnímání poskytuje člověku 75 – 80% veškerých...

Proces socializace jedince

socializace – je proces začleňování člověka do společnosti, v němž dochází k proměnám, jimiž se jedinec postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozeněte a stává se z něho člověk jako kulturní bytost schopná fungovat ve složitém systému lidské společnosti...

Sociální skupina

sociální skupina – společenství 2 až 3 a více lidí, mezi nimiž existuje pocit sounáležitosti člověk je součástí mnoha sociálních skupin (rodina, škola, kroužky, město, stát, atd.) v moderní společnosti je obrovské množství různých skupin Základní znaky · existence interakce –...

Sociologie – směr a vývoj

sociologie – (sociates = společnost, logos = věda) je to společenská věda a jejím úkolem je zkoumat a analyzovat společnost a společenské jevy (spolu s dalšími společenskými vědami) před vznikem sociologie jako samostatné disciplíny, která se...

Základní otázky speciální pedagogiky

Speciální pedagogika jako věda Speciální pedagogika – je dílčí pedagogická disciplína (obor), velmi moderní a velmi rychle se rozvíjející. Na VŠ je spec. ped. samostatný obor. Uplatnění spec. pracovníků je velmi široké. zabývá se výchovou...

Teorie práva

PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI Jsou to okolnosti nebo podmínky, které musí nastat, aby vznikl právní vztah. Právní vztahy – jsou vztahy ve společnosti, které jsou upraveny právními předpisy. př. pracovně právní vztahy, občanskoprávní vztahy. Druhy: 1) Právní skutečnosti,...

Učení

celoživotní činnost učí se i zvířata · úlohou lidského učení je: aktivně se vyrovnávat s okolním prostředím (přírodním i společenským) získávat předpoklady pro plný, aktivní a tvořivý život zvyšovat možnosti člověka k vykonávání náročných činností rozvoj osobnosti 1. širší...

Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie

VYMEZENÍ POJMU PSYCHOLOGIE. JEDNOTLIVÉ KROKY PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY. VZNIK A VÝVOJ PSYCHOLOGIE JAKO VĚDY. SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN. METODY PSYCHOLOGIE. SOCIALIZACE A JEJÍ ZPŮSOBY. FORMY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. SOCIÁLNÍ STYK A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE. Psychologie je společenská věda, která se zabývá...

Vývojová psychologie

Periodizace vývoje na člověka působí 3 základní činitele: I/ Vlivy prostředí výchova, klimatické podmínky II/ Vnitřní biologické podmínky vrozené předpoklady, vlivy působící na jedince v průběhu období prenatálního, perinatálního a postnatálního III/ Vlastní aktivita jedince činnosti...

Základní psychické jevy

vzájemně se prolínají a spojují jako celky, které se projevují v lidské osobnosti jsou základním pojmem psychologie jsou funkcí mozku zformovala je společnost působí v činnostech i na činnosti mění se v průběhu života vlivem prostředí, zkušeností, výchovou...