Rubrika: Pedagogika

Maturitní otázky z pedagogiky

Pedagogika a její předmět, vztah pedagogiky k ostatním vědám, pedagogické obory, zdroje informací v pedagogice. Předmět pedagogiky jako vědy, stručná historie disciplíny, původ názvu – paidagogos, vývoj v rámci filosofie, Komenský jako zakladatel vědy o výchově,  Lindner...

Děti a mládež vyžadující zvýšenou pozornost

 – v MŠ, na všech stupních škol,ve výchově mimo vyučování   Problémové dítě /žák/ vyžaduje zvýšenou pozornost rodičů a učitelů.   NEÚSPĚŠNÝ ŽÁK = je ten, který nedosahuje v chování a prospěchu očekávaných výsledků a to...

Vybrané kapitoly z didaktiky

 – vymezení oboru, základní pojmy, vývoj obsahu vzdělávání, vzdělávací koncepce, přístupy k obsahu vzdělávání v současnosti, sebevzdělávání ———————————————————————————————————–   Didaktika = je samostatný vědní obor – název je odvozen z řeckého DIDASKEIN = učit, vyučovat     17.stol. –...

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

– úmluva o právech dítěte je právním dokumentem, který formou mezinárodní úmluvy o lidských právech stanoví povahu a rozsah práv příslušejících dítěti kdekoli na světě, vychází z přesvěčení, že dítě je lidská bytost, a prot...

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Šikana

 S e x u á l n í   z n e u ž í v á n í – zvláštním případem zneužívání – zneužívání mimo rodinu, nejčastěji vzdálenější příbuzní (strýcové, dědové, nevlastní otcové)  vlastní otcové zneužívající dceru...

Počátky výchovy

Obor, který se zabývá historií výchovy a jejími počátky se nazývá dějiny pedagogiky. Zabývá se teorií a praxí výchovy a vzdělání od nejstarších dob po současnost a zkoumají otázky vzniku, stavu a vývoje výchovy a...

Specifické vývojové poruchy učení

 Příčiny : – Lehká mozková dysfunkce ( 50%) – dědičnost, snížení některých dispozic na základě dědičnosti (20%) – př. nevyhraněné leváct. – smyslové poruchy – obtíže ve sluchovém a zrakovém vnímání ( zraková a...