Rubrika: Hotelnictví a turismus

Dlouhodobý majetek podniku

= stála aktiva • Dlouhodobý majetek tvoří 3. skupiny majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) • Zahrnutí majetku mezi dlouhodobý majetek je dáno:  dlouhodobostí jeho používání nebo...

Zásoby

= stála aktiva • Dlouhodobý majetek tvoří 3. skupiny majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) • Zahrnutí majetku mezi dlouhodobý majetek je dáno:  dlouhodobostí jeho používání nebo...

Organizace účetnictví

HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ = Proces sbližování účetních soustav zemí EU se vyvíjí na základě: Kodexu účetní legislativy Mezinárodních účetních standardů EHS mělo za cíl harmonizovat právní základ evropských zemí, aby mohla bát nastolena ekonomická spolupráce....

Zaměstnanec v hotelnictví a turismu

TRH PRÁCE = je to jeden z makroekonomických ukazatelů výkonnosti ekonomiky souvisí s trhem práce, na kterém se střetává nabídka s poptávkou po práci Trh práce: V tržní ekonomice je i zboží práce. Na straně poptávky stojí firmy a na...

Výrobní mix podniku v cestovním ruchu a turismu

VÝROBKOVÝ MIX = sortiment výrobků, které nabízí jedna firma Výrobková řada • skupina výrobků, které spolu těsně souvisí, uspokojují stejnou potřebu. Jsou určeny pro stejné skupiny zákazníků, prochází stejnými distribučními cestami. Mají stejnou propagaci...

Cenová politika podniku v cestovním ruchu a turismu

VÝZKUM CENY • předložíme respondentům konkrétní výrobek a cenovou škálu, respondent označí cenu, za kterou by výrobek běžně kupoval • provedeme tzv. kumulativní součet = sečteme všechny zákazníky, kteří by koupili výrobek za určitou...

Komunikace podniku v hotelnictví a turismu

spojení mezi lidmi v podniku (vnitřní komunikace) • spojení mezi podnikem a vnějším okolím (vnější komunikace) • formy komunikace: 1. Ústní • rychlejší, srozumitelnější, okamžitá, zpětná vazba, reakce, neverbální komunikace, hlasitost, tón hlasu, můžeme ho přesvědčit,...

Finanční řízení podniku v hotelnictví a turismu

ROZVAHA (bilance) = je účetní výkaz, který podává souhrnný přehled o stavu majetku a zdrojů krytí k rozvahovému dni. • Zahrnuje majetek firmy ze 2 hledisek  Aktiva = stav majetku podle složení = jsou uspořádána podle likvidity...

Smlouvy uzavírané v obchodním styku

A, PRÁVA VĚCNÁ (MO = č.20) B, PRÁVÁ ZÁVAZKOVÁ • je souhrn právních norem, které upravují práva a povinnosti mezi účastníky občanskoprávních vzta­hů • závazkový vztah je právní vztah, ze kterého vzniká věřiteli právo na...