Rubrika: Účetnictví

Metodické prvky účetnictví

Metodickými prvky účetnictví rozumíme: –          účetní záznam –          účetní doklady –          účetní zápisy –          účetní knihy 1.Účetní záznamy –          jsou informace o stavu a pohybu majetku a zdrojů jeho krytí, které jsou průkaznou formou...

Inventarizace

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016  Význam inventarizace a základní pojmy Zákon o účetnictví § 29,30 ukládá účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a závazky a stanoví pravidla pro provádění inventarizací  inventarizace...

Účtování v obchodních společnostech

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (a. s.)           právní normou jí je Obchodní zákoník (§ 154 – 220)           kapitálová obchodní společnost           právnická osoba           může založit jedna PO (zakladatelská listina) a nebo více PO či...

Dlouhodobý majetek

Charakteristika : účtová třída 0 – aktiva doba používání delší než 1 rok vyšší pořizovací cena postupně se opotřebovává  Členění: hmotný nehmotný finanční Hmotný dlouhodobý majetek a) odpisovaný (sk. 02) budova, haly a stavby...

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek se člení na hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý hmotný majetek: majetek má hmotnou podstatu majetek, který není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jehož doba držení a užíváí přesahuje alespoň 1 rok pozemky, stavby,...

Finanční majetek

Finanční majetek se člení na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) DFM představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru, o nichž se účtuje v účtové skupině 06 – DFM. Tento finanční majetek se drží déle než 12 měsíců....

Finanční účty

V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na finančních účtech vyhrazena 2. účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové účty, které mohou být jak aktivní, tak pasivní. Především se zde nacházejí účty pro majetek, který je...

Inventarizace

invetarizace = ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti Inventarizace Sdílet: invetarizace = ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti...

Majetek účetní jednotky

pojem, složení majetku a zdroje jeho krytí, oceňování majetku charakteristika a účtování opravných položek, vykazování majetku a zdrojů jeho krytí, otevírání účetních knih pojem: veškeré prostředky, které uct jednotka používá pro zajištění své činnosti...

Podstata a význam účetnictví

Základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví č. 563/ 1991 Sb., který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti. Podstata účetnictví: Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku a to v pe-něžních...