Rubrika: Psychologie

Psychologie jako věda & Základy filosofie

PSYCHOLOGIE – věda o chování a prožívání, věda o duši. Předvědecká psychologie se rozvíjela v rámci filosofie už od starověku, kdy byla brána jako substance oživující tělo:  Sokratés – člověk se má starat...

Psychologie jako věda

PSYCHOLOGIE – empirická přírodně-společenská věda o psychice člověka (interdisciplinární charakter) – zkoumá psychické jevy, v posledních letech se dost rozvinula – psyché = duše, logos = rozum – původně byla součásti filozofie, samostatná věda...

Psychologie činnosti

AKTIVACE – uvedení organismu do nějaké činnosti – struktura: něco se odehraje => vznikne potřeba (akt.účast) => výsledek činnosti – má určitou intenzitu => 1.) citová reakce (afekt = amok) – nejvyšší 2.) soustředěná...

Psychické procesy a stavy, duševní poruchy

– psychický jev je jedním ze základních pojmů psychologie, mimo jiné se psychické jevy dělí: a) psychické procesy = jsou to části lidské činnosti, výseky složitého lidského fungování, mají pouze krátké trvání b) psychické...

Psychické procesy a stavy

Psychické procesy stavy můžeme ještě společně s dílčími psychickými předpoklady a psychickými vlastnostmi zařadit mezi psychické jevy. Psychické procesy můžeme charakterizovat jako děj, část průběhu činnosti. Dělíme je na: POZNÁVACÍ, mezi které patří vnímání,...

Předmět a struktura psychologie

PSYCHOLOGIE =věda o lidském chování a prožívání -z řečtiny psýché (duše) + logos -dělí se na: 1)základní psychologické vědy 2)speciální psychologické disciplíny 3)aplikované (užité) psychologické disciplíny I.)ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY obecná psychologie= nejzákladnější poznatky o...

Poznávací procesy (vnímání, myšlení, řeč)

PSYCHICKÉ JEVY -složka lidské osobnosti, která je pro ni charakteristická (=prvky tvořící osobnost) I)psychické procesy-vnímání, myšlení, paměť, motivace -ps. jevy probíhající v určitém čase -střídají a prolínají se II)psychické stavy-konkrétní, okamžité, relativně krátkodobé -charakterizují...

Hlavní směry výkladu lidské psychiky

Různé psychologické směry zdůrazňovaly a zdůrazňují rozličná východiska interpretace lidské psychiky a jejího výzkumu. Psychologie jako vědecká disciplína vznikla až na konci 19. století, kdy byla na univerzitě v Lipsku založena první psychologická laboratoř....

Etapy lidského života očima psychologie

VÝVOJ OSOBNOSTI (ontogenetická psychologie) -probíhá ve 3 rovinách:a) ontogenetický ?jedinec v životě b)historický- vývoj lid. společnosti v dějinách c)fylogenetický- od opic-> homo sapiens -vývoj jedince jako druhu, ukončen -ontogenetický vývoj probíhá nejrychleji, fylogenetický nejpomaleji...