Rubrika: Právo

Ústavní právo

Pojem: Ústavní právo je soubor právních norem, které upravují nejdůležitější právní vztahy ve státě uspořádání státu rozdělení a výkon státní moci základní práva a svobody občanů Prameny: ústava vrchol právního řádu ústavní zákony  ...

Systém práva ČR

Systém práva = obsahové uspořádání právních předpisů (zatímco: právní řád = formální uspořádání právních předpisů) podle obsahu se právní předpis zařazuje do právního odvětví nejdůležitější právní odvětví: občanské právo trestní právo pracovní právo finanční...

Rodinné právo – POJEM, ZÁSADA, PRAMENY

Pojem: Rodinné právo tvoří právní normy, které upravují: manželství vztahy mezi rodiči a dětmi vztahy mezi dalšími blízkými příbuznými vztahy při náhradní rodinné péči Zásada: Zásada solidarity = členové rodiny jsou povinni si vzájemně...

Český právní řád

= souhrn všech pramenů práva platící v určitém státě Právní normy (= pravidlo): Primární = zákonné (Ústava – ústavní zákony – zákony – zákonná opatření) Sekundární = podzákonné (vyhlášky ministerstev a nižších samosprávných celků) Právo...

Právní skutečnosti a jejich vliv na právní vztahy

Právní skutečnosti – Jedná se o okolnosti – podmínky, při jejichž existenci dochází ke vzniku, změně nebo zániku PV. – Příkladem je Pracovní vztah (FO,PO), vznik – podepsání smlouvy, změna – povýšení ve funkci, zánik –...

Obchodní korporace

Typy: Obchodní společnosti o. s. s. r. o. s. evropská společnost (SE) evropské hospodářské zájmové sdružení družstva družstvo evropská družstevní společnost   Obchodními korporacemi nejsou: tichá společnost, konsorcium, kartel, holding   Osobní společnosti (v....

Český právní řád a právní normy

Právní řád -souhrn všech právních předpisů v určitém státě a v určitém čase Dělení právních norem: Podle kritéria prvotnosti a odvozenosti: PRVOTNÍ (původní) -právní normy, které byly vydány zákonodárným (parlament) nebo zastupitelským (zastupitelstvo kraje nebo obce)...

Pracovní poměr

je nejdůležitější a nejčastější pracovněprávní vztah jeho předmětem je závislá práce (= je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, zaměstnanec ji vykonává osobně za mzdu, plat nebo odměnu, podle pokynů zaměstnavatele, jeho...

Chamurapiho zákoník a Zákon dvanácti desek

Chamurapiho zákon Je babylónský zákoník, vydaný králem Chamurapim. Pochází přibližně z roku 1686 př. n. l. a patří tak mezi nejstarší dochované zákoníky. Při archeologických prací v prostoru starověkého města Súsy (dnes v Íránu), byla roku 1901...

Základní právní pojmy

Právo a stát Znaky státu: ohraničené území obyvatelstvo řídící orgány administrativní aparát ozbrojená moc   právo   = všeobecně závazná pravidla chování vydaná státem, stát těmito pravidly usměrňuje chování obyvatelstva, organizací a státního administrativního...