Rubrika: Knihovnictví

Technologie informačního průmyslu

Informační průmysl (vznik po 2. sv. válce) zabývá se získáváním, zpracováváním a zpřístupňováním in­f. opírá se o teorii informace (přenos, kódování a měření inf.) je to hospodářské odvětví, do kterého patří kromě HW a SW i periferní zařízení, zařízení...

Sociální komunikace

Rétorika věda zabývající se projevem objevuje se již v antice nejvýznamnější osoba: Aristoteles – chtěl, aby mluvčí v projevu používal 3 druhy důkazů: logické, emocionální, výzva na základě mluvčího Obecné zásady komunikace: komunikace je specifická forma interakce – přenos...

Řízení informačních institucí

Specifika managementu v neziskových organizacích: neziskové organizace nejsou primárně zaměřeny na zisk a nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání mírou úspěchu je poptávka práce je závislá na grantech a přísunech peněz od sponzorů neziskové...

Rešeršní služby

Začlenění rešeršních služeb do informačních služeb: je placená nadstandardní služba a neprovozuje ji každá knihovna rešeršní služby poskytují státní vědecké knihovny, odborné knihovny, okresní knihovny, BIS pracovníci, pracovníci rešeršních služeb, pracovníci informačních služeb knihovny mají...

Reprografické služby v knihovnách

Reprografie (z řečtiny – repros = opakovat, grafain = psát) = vytváření opakovaného písemného sdělení nejstarší reprografická metoda: kymografie (= reprografie založená na kyanidech, je to jedovaté > už se to nepoužívá) Jednotlivé metody reprografie diazografie...

Psychologie čtenářů, vývoj čtenářských zájmů

Psychologie čtenáře: Psychologie  v polovině 19. stol. Se odštěpila od filozofie  zabývá se psychickými jevy jako je prožívání citů, poznání = vnitřní proces, který se na venek projevuje chováním, pohyby a řečí  dělí...

Problematika věcného zpracování lékařské a přírodovědné literatury

Přírodní vědy: vznik v 18. století nejstarší vědou je matematika zkoumají projevy živé a neživé přírody dělí se: hmota (fyzika, chemie), život (biologie, botanika, zoologie), člověk (anatomie, genetika, fyziologie), země (geologie, panteologie, mineralogie, meteorologie), vesmír (astronomie,...

Podniková kultura a komunikace

záleží na poloze firmy – národ (jiná pravidla, formy, nařízení, …) autoritativní X liberální firmy globalizace pozitiva: neomezený růst, příležitosti, homogenizace společnosti na bázi globálně nabízených produktů (stejně se oblékáme, jíme stejné věcí, …), boření státních...

Mezinárodní spolupráce v knihovnictví

Začátky mezinárodní spolupráce klášterní a univerzitní knihovny – půjčování rukopisů pro opis 18. st. – VFR – znárodnění knihoven – snaha o vytvoření národního bibliografického katalogu 19. st. – 1. knihovní zákon, v USA vzniká ALA a 1. knihovnická ško­la 1866 – Bernská úmluva = knihovny si budou...

Manažerské funkce

Manager: vlastnosti managera o znalost základních faktů; příslušné profesionální vzdělání; neustálá vnímavost k událostem; analytické schopnosti; schopnost řešit problémy; emocionální odolnost; činorodost; tvořivost (kreativita); ochota tvrdě pracovat; vytrvalost a odhodlanost; ochota riskovat; schopnost vzbuzovat nadšení; komunikační...