Rubrika: Elektro

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

  Energetické zdroje Odběrový diagram a základní elektrárenské pojmy Druhy elektráren v ČR   A) Energetické zdroje   Primární – uhlí, voda, slunce, zemní plyn, rašelina Druhotné – vyrábí se z primárních zdrojů (koks, svítiplyn,...

Výbojové zdroje světla

Ve výbojových zdrojích světla vzniká světlo zářením plynů nebo kovových par. Po připojení napětí na elektrody vznikne v baňce elektrický výboj, během kterého začne plynem mezi elektrodami procházet proud. Nosiče proudu jsou elektrony nebo...

Zemniče

Ochranný vodič musí odolávat vlivům prostředí a v místech s nebezpečím poškození musí být vhodně chráněn. Vypínat nebo rozpojovat se smí jen tehdy, vypínají-li se všechny vodiče příslušného obvodu současně. Spoje musí být dokonale...

Výbojové zdroje světla

Ve výbojových zdrojích světla vzniká světlo zářením plynů nebo kovových par. Po připojení napětí na elektrody vznikne v baňce elektrický výboj, během kterého začne plynem mezi elektrodami procházet proud. Nosiče proudu jsou elektrony nebo...

TRANSFORMÁTORY – POPIS, DEFINICE

 Z konstrukčního hlediska je transformátor ze všech střídavých strojů nejjednodušší. Proti točivým elektrickým strojům nemá mechanické ztráty a má mnohem jednodušší magnetický obvod (bez drážek), složený z plechů s menšími měrnými ztrátami. Energetická účinnost...

Spínací přístroje vn a vvn

Spínací přístroje vn a vvn jsou: a) odpojovače, b) odpínače c) výkonové spínače d) úsečníky, a) Odpojovače Slouží k bezpečnému a viditelnému odpojení. Mohou jimi být spínány obvody pod napětím, avšak výhradně bez zatížení....

Spínací přístroje

Spínací přístroje elektrických vedení se používají ke spínání a přepínání. Spínací přístroje rozdělujeme:     a) podle napětí (pro mn, nn, vn, vvn a zvn), b) podle účelu (vypínače, odpojovače, odpínače, úsečníky), c) podle proudu...

Přípojky nízkého napětí

Elektrické přípojky jsou vedení pro připojení odběrných elektrických zařízení. Přípojky nn v provedení vzdušném anebo kabelovém musí vyhovovat požadavkům bezpečnosti a hospodárnosti podle platných norem a musí být předem projednány s příslušným rozvodným závodem....

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Účinek elektrického proudu na živý organismus je pozorovatelný již při střídavém proudu 1 mA. Při proudu 10 až 15 mA vzniká pocit bolesti a křeče. Bezpečný proud při frekvenci 2 až 1 000 Hz...

Prozatímní elektrická zařízení

U elektrických zařízení se předpokládá životnost 25 až 30 let. Jsou však případy, že pro některé elektrická zařízení takovou dobu nepotřebujeme, a že by proto provedení těchto elektrických rozvodů nebylo z ekonomického hlediska nutné...